Skólahjúkrun í Vallaskóla

Markmið heilsuverndar skólabarna er að efla heilbrigði nemanda og stuðla að vellíðan þeirra.

Heilsugæsla skólabarna er framhald af ung- og smábarnavernd. Skólahjúkrunarfræðingar vinna í náinni samvinnu við foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda með velferð nemenda að leiðarljósi. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Skólahjúkrunarfræðingur í Vallaskóla er Svanbjörg Andrea Halldórsdóttir. Viðvera í skólanum er mánudaga til föstudaga frá 08:00-12:00. Netfang: svanbjorg.andrea@vallaskoli.is og beinn sími er 480-5871.

Ólíkt öðru starfsfólki skólans eru skólahjúkrunarfræðingar starfsfólk Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og þeir geta því verið kallaðir þangað fyrirvaralaust.

Reglubundnar skoðanir og bólusetningar

·     1. bekkur: Sjónpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling ásamt viðtali um lífsstíl og líðan.

·     4. bekkur: Sjónpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling ásamt viðtali um lífsstíl og líðan

·     7. bekkur: Sjónpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling ásamt viðtali um lífsstíl og líðan. 
Bólusett gegn mislingum, rauðum hundum og hettusótt (ein sprauta). Stúlkur eru bólusettar gegn mannapapillomaveiru (tvær sprautur með 6 mánaða millibili).

·     9. bekkur: Sjónpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling ásamt viðtali um lífsstíl og líðan. Bólusett gegn mænusótt, barnaveiki, kíghósta og stífkrampa.

Heilbrigðisfræðsla

Skólaheilsugæsla sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu og hvetur til heilbrigðra lífshátta. Öll tækifæri sem gefast eru nýtt til að fræða nemendur og vekja þau til umhugsunar og ábyrgðar á eigin heilbrigði. Foreldrar geta leitað eftir ráðgjöf skólaheilsugæslunnar varðandi vellíðan, andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði barnsins.

Svefn, nesti og skjólfatnaður 

Reglulegur og nægjanlegur svefn er mikilvægur fyrir heilsu og þroska barna. Börn þurfa að sofa 10-12 klukkustundir á nóttu.

Skóladagur nemenda er langur. Því mikilvægt er að borða reglulega og hafa með sér hollt og gott nesti. Einnig er nauðsynlegt að nemendur séu í góðum skjólfatnaði og með húfu og vettlinga.

Slys og veikindi

Veitt er fyrsta hjálp í skólanum og minniháttar slysum sinnt. Þurfi nemendur að fara á heilsugæslustöð eða slysadeild skulu foreldrar/forráðamenn fara með barninu. Mikilvægt er að skólinn hafi öll símanúmer sem hægt er að ná í foreldra á skólatíma barnsins. Ekki er ætlast til að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt í skólanum.

Gagnlegar heimasíður

·    www.heilsuvera.is

·     www.landlaeknir.is  Undir heilsa og líðan má finna hlekki á upplýsingar og fræðslu um einstaka áhrifaþætti heilsu og heilbrigðis er varða börn, allt frá næringu og hreyfingu til spurninga um andlegan þroska og kynheilbrigði. Þar er einnig hægt að nálgast margvíslegt útgefið efni og aðrar þarfar upplýsingar og kennsluefni fyrir börn.

Lyfjagjafir 

Samkvæmt fyrirmælum Landlæknisembættisins eru sérstakar vinnureglur varðandi lyfjagjafir til nemenda á skólatíma og  Þar kemur meðal annars fram að skólabörn skulu ekki fá önnur lyf í skólanum en þau sem hafa verið ávísuð af lækni. Í engum tilvikum getur barn borið ábyrgð á lyfjatökunni, ábyrgðin er foreldra. Börn skulu ekki hafa nein lyf undir höndum í skólanum nema í algjörum undantekningartilvikum. Slíkar lyfjagjafir geta t.d. verið insúlíngjafir sem barnið sér sjálft alfarið um. Foreldrar/forráðamenn þeirra barna sem þurfa að taka lyf á skólatíma skulu hafa samband við skólaheilsugæslu sem skipuleggur lyfjagjafir á skólatíma. Ekki eru gefin verkjalyf í skólanum. Foreldrar eru beðnir um að hafa það í huga og gera viðeigandi ráðstafanir sé þörf á því. Leitast er við að  læknir ávísi ekki lyfjagjöfum á þeim tíma meðan skóli stendur.

Ef barn er með greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu/lífi þess í bráða hættu er nauðsynlegt að skólaheilsugæsla viti af því. Hér er átt við sjúkdóma eins og t.d. sykursýki, bráðaofnæmi, flogaveiki og blæðingarsjúkdóma.

Fræðsla/heilbrigðishvatning/forvarnir

·     Skólaheilsugæsla fylgist einnig með því að börn hafi fengið þær bólusetningar sem tilmæli Landlæknis segja til um. Ef börn hafa ekki fengið fullnægjandi bólusetningar verður haft samband við foreldra.

·     Nemendur í öðrum árgöngum fá skoðun hjá skólahjúkrunarfræðingi ef ástæða þykir til.