Regulamin świetlicy szkolnej w gminie Árborg.                                                                                                

Rozwiązanie dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej po zakończeniu zajęć szkolnych.                             

1. gr. Rola – zadanie                                                                                                                                                                    

Przy szkołach podstawowych gminy Árborg funkcjonuje świetlica szkolna dla dzieci z klas 1.-4. po zakończeniu obowiązkowych zajęć szkolnych i jest otwarta do godz. 16:30. Warunkiem korzystania ze świetlicy jest stałe zameldowanie ucznia w gminie Árborg. Informacje na ten temat muszą być zgodne z rejestrem danych osobowych.  Podania dotyczące uczniów  szkół podstawowych gminy Árborg, ale ze stałym adresem zamieszkania w gminie Flóahreppur lub gminie Ölfus są rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi porozumieniami powyższych gmin z gminą Árborg o pobycie w trakcie nauki w szkołach podstawowych w gminie Árborg.

Zadaniem świetlic jest wyjście na przeciw potrzebom rodzin w gminie i zapewnienie najmłodszym uczniom szkół podstawowych bezpiecznego miejsca pobytu po zajęciach szkolnych, gdzie uczniowie biorą udział w zorganizowanych zajęciach, zabawach zarówno na podwórku jak i w świetlicy oraz odpoczynku.

2. gr. Położenie                                                                                                                                                                      

Budynek świetlicy Vallaskóla, Bifröst jest przy ulicy Tryggvagata 23 w Selfoss.  Lokal świetlicy Sunnulækjarskóla umiejscowiony jest w budynku szkoły a budynek świetlicy  Barnaskólans Eyrarbakka og Stokkseyri znajduje się w Stjörnusteinar.

3. gr. Pracownicy                                                                                                                                                                               

W świetlicach w Árborg pracują opiekunowie, którzy zajmuja się codzienną działalnościa placówki a ich przełożonym jest dyrektor odpowiedniej szkoły. Zakłada się, że każdy  pracownik opiekuje się 15 dzieci, biorąc po uwage całkowity czas pobytu dzieci a nie poszczególne szczytowe momenty w ciągu dnia. W odpowiednich momentach jest/ są również obecni pracownik/ pracownicy w kuchni i przy sprzątaniu.

4. gr. Godziny otwarcia                                                                                                                                                                      

Ustalone godziny otwarcia: W roku szkolnym świetlica otwierana jest po zakończeniu zajęć lekcyjnych (godz. 12:40) i jest otwarta do godz. 16:30.                                                                             

Dni wolne od zajęć w szkołach podstawowych: Świetlica jest otwarta od godz. 8:00 do 16:30 w dni wywiadówek, zebrań nauczycieli oraz w dni pracujące podczas przerwy bożonarodzeniowej i wielkanocnej. O pobyt w świetlicy w wyżej wymienionych dniach trzeba złożyć osobne podanie. Świetlica jest zamknięta w trakcie przerwy zimowej.                                                          

Godziny otwarcia w okresie letnim: Świetlica jest otwarta w okresie letnim od godz. 8:00 do 16:30 z wyjątkiem 6 tygodni licząc od 4 tygodnia miesiąca czerwca włącznie.                                                                                                                                                                              

Dodatkowy kwadrans: Oferowany jest dodatkowy kwadrans, czyli 15 minut od godz.7:45 do 8:00 i od godz. Za ten czas trzeba dodatkowo dopłacić.

5. gr. Zapisy, przydział, wypowiedzenie itp.                                                                                                                           

Zapisy dzieci do świetlicy odbywają się każdego roku w terminie od 1 marca do 1 kwietnia. Podania można znaleźć na stronie internetowej konkretnej szkoły, w świetlicy i/lub w konkretnej szkole i złożyć je na ręce kierownika świetlicy. Podanie nie zostanie uwzględnione jeżeli rodzice/opiekunowie zalegają z płatnościami za świetlicę i/lub przedszkole.

O przydziale miejsc decyduje kierownik placówki. Na początku sierpnia zainteresowani są powiadamiani o rozpatrzeniu podania. Podania obowiązują przez jeden rok szkolny. Osobno trzeba składać podania o pobyt w świetlicy podczas dni wolnych w szkołach podstawowych oraz w czasie letnim, zob. 4. gr.

Jeżeli rodzice/opiekunowie chcą zmienić czas pobytu dziecka w świetlicy to prośba o to musi być przedstawiona kierownikowi nie później niż 20 dnia każdego miesiąca i wtedy zmiany dotyczące pobytu zaczynają obowiazywać z początkiem nadchodzącego miesiąca.

Wypowiedzenie usług składa się pisemnie na odpowiednich do tego formularzach, które są dostępne na na stronie internetowej odpowiedniej szkoły, stronie internetowej gminy, w świetlicy, i/lub w odpowiedniej szkole. Wypowiedzenie musi zostać złożone nie później niż 20 dnia każdego miesiąca i zaczyna obowiązywać z początkiem nadchodzącego miesiąca.

6. gr. Pierwszeństwo Obowiązują następujące reguły związane z pierwszeństwem przydziału miejsca dla dziecka w świetlicy w gminie Árborg: a) Dzieci, które rodzice wychowują samotnie i dzieci niepełnosprawne.  Do podania w przypadku dziecka niepełnosprawnego  dołącza się zaświadczenie od uznanego specjalisty/instytucji.                                                                                                            

b)   Dzieci przejawiające społeczne/psychiczne bądź fizyczne odstępstwa, ale nie  zakwalifikowane jako osoby niepełnosprawne. Kwalifikują się tutaj również dzieci, które przebywają w trudnych społecznych warunkach na podstawie opinii specjalisty opieki społecznej gminy Árborg. Może być wymagane zaświadczenie od odpowiedniego specjalisty.

c) Dzieci studentów, pod warunkiem, że oboje rodziców studiuje w pełnym zakresie. Do podania dołączą się zaświadczenie ze szkoły.

7. gr. Obiady i poczęstunki                                                                                                                                                         

Dzieci, które są zapisane do świetlicy są automatycznie zapisane na gorący obiad. Jeżeli dziecko jest zapisane dłużej niż do godz. 15:00 to jest proponowany popołudniowy  poczęstunek. W dni wolne od nauki w szkołach podstawowych jest oferowany lekki obiad i popołudniowy poczęstunek  dla tych dzieci, które są zapisane dłużej niż do godz. 15:00. Za obiady i poczęstunki płaci się osobno wg. taryfy opłat.

8. gr. Opłaty za pobyt i wyżywienie                                                                                                                                         

Opłaty dokonuje się za wcześniej ustalony  czas pobytu bez względy na to, czy dziecko będzie obecne czy też nie. Obowiązkowa jest minimalna opłata miesięczna zgodna z taryfą opłat i odpowiada ona 20 godz. pobytu. Każda godzina powyżej 20 godz. miesięcznie jest opłacana wg. taryfy opłat.

Opłata za dodatkowy kwadrans jest zgodna z taryfą opłat. Opłata za obiad i poczęstunek jest zgodna z taryfą opłat.  Rada miasta gminy Árborg ustala taryfę opłat za pobyt w świetlicy na terenie gminy.

9. gr. Zniżki                                                                                                                                                                              

Zniżki są naliczane od opłaty podstawowej a nie od obiadów i poczęstunków zgodnie z 8.gr.

Aby korzystać ze zniżek zgodnie z przepisami dzieci musza być zapisane na kennitala tego samego opiekuna i mieć ten sam adres zamieszkania co opiekun. Jeśli chodzi o zniżki dla rodziców samotnie wychowujących dzieci to brany jest pod uwagę ich stan cywilny zapisany w rejestrze danych osobowych.

10. gr. Zniżki dla rodzeństwa                                                                                                                                              

Zniżki dla rodzeństwa obowiązują pomiędzy przedszkolami, świetlicami, placówkami opiekuńczymi, opiekunami. Jeśli rodzeństwo przebywa w świetlicy to drugie dziecko otrzyma 25% zniżki a trzecie dziecko 100% zniżki. Mając dziecko w świetlicy, rodzeństwu dziecka w przedszkolu albo u opiekuna przysługuje zniżka. Odpowiednio 25 % dla drugiego dziecka i 100% dla trzeciego i kolejnych dzieci.

Zniżki mają na celu obniżenie opłaty za pobyt w świetlicy.

11. gr. Pobieranie opłat za pobyt i wyżywienie                                                                                                               

Opłata za pobyt pobierana jest miesięcznie  i rodzice/opiekunowie otrzymują wysłany do domu rachunek z gminy, po upływie danego miesiąca. Taryfy opłat można znaleźć na stronie szkoły bądź gminy Árborg.

12. gr. Zaległe płatności                                                                                                                                                         

Jeśli opłata za pobyt nie wpłynie w dniu płatności wówczas gmina wysyła upomnienie. Zakładając, że opłata nie wpłynie w ciągu trzech miesięcy od dnia płatności wówczas sprawa jest skierowana do prawnika.

13. gr. Wejście w życie – weryfikacja                                                                                                                                   

Przepisy te obowiązują po zatwierdzeniu przez Radę Miejską gminy Árborg. Taryfy opłat są corocznie weryfikowane w odniesieniu do budżetu.

14. gr. Przepisy przejściowe /tymczasowe                                                                                                                     

Przepisy 1.mgr.8.gr. o najniższych miesięcznych opłatach za pobyt w świetlicy i opłaty za godzinę nie zaczną obowiązywać wcześniej niż od 1 sierpnia 2008.  

Zatwierdzone przez komitet szkoły gminy Árborg 21 stycznia 2008 i Radę Miejską gminy Árborg 31 stycznia 2008.